wild84
wild84
2017-09-19 08:38

bootstrap的表单验证formValidation有返回值吗?

  • bootstrap
  • 表单

bootstrap的表单验证formValidation有返回值吗?如何设置返回值呢?最好能举个例子.谢谢!

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

4条回答

为你推荐