qq_35728177
Tsui丶
2017-12-05 03:40

emmmmmmm..... sql表关联本身做查询

10
 • sql

单表sql查询 查询表中所有工资大于本部门平均工资的员工姓名

如下sql是正确的,所以不用改sql啦 只是我不明白这个为什么可以做到 (实现原理)

 SELECT
  a.name,
  a.money,
  a. NO
FROM
  part a
WHERE
  a.money > (
    SELECT
      AVG (b.money)
    FROM
      part b
    WHERE
      a. NO = b. NO
  )

这条sql是查询部门工资大于本部门平均工资的sql a.no=b.no 竟然实现了分组的功能 百度找不到相关信息 有点懵

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

18条回答

为你推荐