qq_41484019
2018-02-05 11:54
采纳率: 28.6%
浏览 1.7k

webview加载h5页面,加权限报错

图片说明
问题如图,如何解决

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 键盘舞者113 2018-02-05 12:03
  已采纳

  你这不是权限加错了,权限放在AndroidManifest.xml文件里

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  package="com.ws.ffmpegandroiddecoder">

  android:label="@string/app_name" android:supportsRtl="true" android:theme="@style/AppTheme">


        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
  

  已采纳该答案
  打赏 评论
 • 键盘舞者113 2018-02-05 12:09

  这样加就好了,忘了弄代码段了

   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.ws.ffmpegandroiddecoder">
  
        <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
  
    <application android:allowBackup="true" android:icon="@mipmap/ic_launcher"
      android:label="@string/app_name" android:supportsRtl="true" android:theme="@style/AppTheme">
      <activity android:name=".MainActivity">
        <intent-filter>
          <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  
          <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
      </activity>
    </application>
  
  
  </manifest>
  
  打赏 评论
 • 亲爱的Joe 2018-02-06 01:56

  权限是在清单文件配置的,你检查下位置是否正确。

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题