gongxiang4869
2018-04-25 02:42
采纳率: 87.5%
浏览 3.4k
已采纳

一个简单的JS计算总价

我是个小白 在做购买页面 这个JS有想法但是不会写 大佬帮忙看一下

              商品单价是后台获取的,想要总价跟着输入的数量显示 JS要怎么写 我这个代码有没有问题<div class="thunk">
    <ul class="fa">
      <li>
        <ul class="left">
          <li><span>商品名称</span></li>
        </ul>
        <ul class="right">
          <li><span></span></li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        <ul class="left">
          <li><span>购买单价</span></li>
        </ul>
        <ul class="right">
          <li><span type="text" id="dj" style="width:50px;margin-left: 20px;line-height: 30px">20</span></li>
        </ul>
      </li>
              <li>
        <ul class="left">
          <li><p>购买数量</p></li>
        </ul>
        <ul class="right">
          <li><input type="text" id="sl" style="width:50px;margin-left: 20px;margin-top: 5px"></li>
        </ul>
      </li>
              <li>
        <ul class="left">
          <li><p>应收金额</p></li>
        </ul>
        <ul class="right">
          <li><span id="zj" style="margin-left: 20px;line-height: 30px">0</span></li>
        </ul>
      </li>

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题