zhenTMDn
zhenTMDn
2018-10-17 02:17
采纳率: 66.7%
浏览 711

微信支付返回“签名失败”的XML。

在日志里找到的post出去的XML

 <xml><appid><![CDATA[手动打码]]></appid><attach><![CDATA[test]]></attach><body><![CDATA[test-test]]></body><mch_id><![CDATA[手动打码]]></mch_id><nonce_str><![CDATA[0782fe5a427b4e3bb87b182e72fca660]]></nonce_str><notify_url><![CDATA[http://pyxsl.pyxfgj.com/WeChat/ResultNotifyPage.aspx]]></notify_url><openid><![CDATA[oJqqU0gpjt1qpw6E-30q6LxRFi9Y]]></openid><out_trade_no><![CDATA[151531509120181017094502161]]></out_trade_no><sign><![CDATA[098C23600F929B8C0F7833F75DE3165B]]></sign><spbill_create_ip><![CDATA[8.8.8.8]]></spbill_create_ip><time_expire><![CDATA[20181017095502]]></time_expire><time_start><![CDATA[20181017094502]]></time_start><total_fee>1</total_fee><trade_type><![CDATA[JSAPI]]></trade_type></xml>

返回的XML

 <xml><return_code><![CDATA[FAIL]]></return_code>
<return_msg><![CDATA[签名错误]]></return_msg>
</xml>

用这个post出去的XML在官方的微信支付接口签名校验工具里面的结果
图片说明

什么鬼啊

大佬求救啊

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • whf584201314
  白丝巾 2018-10-17 03:12
  已采纳

  假设签名正确的话,那就是配置的密钥不正确啦,记得进入商户平台签约https://pay.weixin.qq.com/index.php/core/home/login

  点赞 评论

相关推荐