mx19841031
2008-07-26 09:20 阅读 183
已采纳

java输出顺序

class Parent {

// 静态变量

public static String p_StaticField = "父类--静态变量";

// 变量

public String p_Field = "父类--变量";

// 静态初始化块  
static {  
  System.out.println(p_StaticField);  
  System.out.println("父类--静态初始化块");  
}  

// 初始化块  
{  
  System.out.println(p_Field);  
  System.out.println("父类--初始化块");  
}  

// 构造器  
public Parent() {  
  System.out.println("父类--构造器");  
}  

}

public class SubClass extends Parent {

// 静态变量

public static String s_StaticField = "子类--静态变量";

// 变量

public String s_Field = "子类--变量";

// 静态初始化块

static {

System.out.println(s_StaticField);

System.out.println("子类--静态初始化块");

}

// 初始化块

{

System.out.println(s_Field);

System.out.println("子类--初始化块");

}

// 构造器  
public SubClass() {  
  System.out.println("子类--构造器");  
}  

// 程序入口  
public static void main(String[] args) {  
  System.out.println("aa"); 
  new SubClass();  
}  

}

为什么aa在中间输出,按理说应该先输出aa的啊》??哪位解释一下,谢谢

父类--静态变量
父类--静态初始化块
子类--静态变量
子类--静态初始化块
aa
父类--变量
父类--初始化块
父类--构造器
子类--变量
子类--初始化块
子类--构造器

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  qdzheng qdzheng 2008-07-26 10:19

  静态变量初始、静态初始化代码块,在装入类定义时就开始了。
  然后再执行静态的main方法

  而非静态的变量初始、非静态的初始化代码块,在调构造方法前执行。

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐