qq_44166043
qq_44166043
采纳率25%
2019-01-16 09:37 阅读 1.7k

BeautifulSoup 使用select遍历输出的列表有空的,应该怎么删除

BeautifulSoup 使用select遍历输出的列表有空的,应该怎么删除图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  weixin_39416561 lyhsdy 2019-01-16 10:52

  ←如果以下回答对你有帮助,请点击右边的向上箭头及采纳下答案

  for tit in soup.select(".shop_list dl "):
    title=tit.select(".tit_shop")
    if title!=[]:
      print(title)
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐