iteye_7816
2010-10-26 21:29
浏览 329
已采纳

hibernate的hibernate.cfg.xml配置

请教一下,hibernate.cfg.xml中以下节点的值,在哪里能找到配置的官方资料,连接各种数据库的配置在网上都能搜到,但一直找不到这方面的官方资料
org.hibernate.dialect.MySQLDialect

jdbc:mysql://localhost:3306/hibernate3?characterEncoding=utf-

root

admin

com.mysql.jdbc.Driver

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • zgy52188 2010-10-26 22:28
  已采纳

  哥们你没看全吧?
  你找到3.4.1 sql方言 有很多的。

  这样的:
  [quote]
  DB2 org.hibernate.dialect.DB2Dialect
  DB2 AS/400 org.hibernate.dialect.DB2400Dialect
  DB2 OS390 org.hibernate.dialect.DB2390Dialect
  PostgreSQL org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
  MySQL org.hibernate.dialect.MySQLDialect
  MySQL with InnoDB org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect
  MySQL with MyISAM org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect
  Oracle(any version) org.hibernate.dialect.OracleDialect
  Oracle 9i org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect
  Oracle 10g org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
  Sybase org.hibernate.dialect.SybaseDialect
  Sybase Anywhere org.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect
  Microsoft SQL Server org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
  SAP DB org.hibernate.dialect.SAPDBDialect
  Informix org.hibernate.dialect.InformixDialect
  HypersonicSQL org.hibernate.dialect.HSQLDialect
  Ingres org.hibernate.dialect.IngresDialect
  Progress org.hibernate.dialect.ProgressDialect
  Mckoi SQL org.hibernate.dialect.MckoiDialect
  Interbase org.hibernate.dialect.InterbaseDialect
  Pointbase org.hibernate.dialect.PointbaseDialect
  FrontBase org.hibernate.dialect.FrontbaseDialect
  Firebird org.hibernate.dialect.FirebirdDialect
  [/quote]

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • oyj7454103 2010-10-26 21:54

  [url]http://7454103.iteye.com/blog/666147[/url]
  好像在文档里面有吧! 官方的才是权威的!

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • zgy52188 2010-10-26 21:57
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题