weixin_43752835
weixin_43752835
2021-01-21 15:15
采纳率: 100%
浏览 6

Ubuntu14.04中安装g2o的问题

在安装的时候会出现

对‘operator delete[](void*, unsigned long)@CXXABI_1.3.9’未定义的引用

对‘__cxa_throw_bad_array_new_length@CXXABI_1.3.8’未定义的引用

对‘operator delete(void*, unsigned long)@CXXABI_1.3.9’未定义的引用

根据https://blog.csdn.net/jiujiu932/article/details/52248577下载了包,然后执行

sudo dpkg -i libqglviewer-qt4-2_2.3.4-4ubuntu2_amd64.deb
sudo dpkg -i libqglviewer-dev-common_2.3.4-4ubuntu2_all.deb
sudo dpkg -i libqglviewer-qt4-dev_2.3.4-4ubuntu2_amd64.deb

但是还是出错

求助这个问题怎么解啊?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • rubikchen
  502203305 2021-01-21 15:47
  已采纳

  下载的版本不对。

  点赞 评论
 • weixin_43752835
  weixin_43752835 2021-01-21 20:09

  请教一下应该下载哪个版本?救救孩子啊

   

  点赞 评论
 • rubikchen
  502203305 2021-01-22 10:06

  建议下载 1.3.9 版本的源码并编译后放到对应的位置或修改环境变量。

  点赞 评论

相关推荐