Colin听雨
2021-03-01 22:20
采纳率: 50%
浏览 88
已采纳

求大佬帮忙解析json对象数组

现有数据:

var data = {"学生":["小红","小明","小白"],"班级":["1班","2班"],"性别":["nan","nv"]};

需要解析成

[
{"学生":"小红","班级":"1班"},
{"学生":"小明","班级":"1班"},
{"学生":"小白","班级":"1班"},
{"学生":"小红","班级":"2班"},
{"学生":"小明","班级":"2班"},
{"学生":"小白","班级":"2班"}
]

但是有额外要求,这个对象的key的数量不确定,value的值的数组长度也不确定

求个大佬贴个代码

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 天际的海浪 2021-03-01 22:43
  最佳回答
  var data = {"学生":["小红","小明","小白"],"班级":["1班","2班"],"性别":["nan","nv"]};
  var keys = ["学生","班级"]; //需要提取的key
  var arr = [{}];
  for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
  	var t = [];
  	for (var k = 0; k < data[keys[i]].length; k++)
  		for (var j = 0; j < arr.length; j++)
  			t.push({...arr[j] ,[keys[i]]:data[keys[i]][k]});
  	arr = t;
  }
  console.log(arr);
  
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题