weixin_58437864
2021-05-20 08:25
采纳率: 66.7%
浏览 183

c语言对二维数组冒泡法排序

要求使用到调用函数 要求对二位数组6×5的进行竖向的排序

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 最佳回答
  #include<stdio.h>
  int a[6][5];
  void sort(){//冒泡排序
    int i,j,k,t;
    for(i = 0;i<5; i++){
      for(j = 0;j<6; j++){
        for(k =j+1;k<6; k++){
          if(a[k][i]>a[j][i]){//如果下面的比上面的大则交换数据
            t=a[k][i];
            a[k][i]=a[j][i];
            a[j][i]=t;
          }
        }
      }
    }
  }
  void main() {
    int i,j;
  
    for(i = 0;i<6; i++){
      for(j = 0;j<5; j++){
        scanf("%d",&a[i][j]);//输入数据
      }
    }
    sort();
    printf("\n");
    for(i = 0;i<6; i++){
      for(j = 0;j<5; j++){
        printf("%d ",a[i][j]);//输出数据
      }
      printf("\n");
    }
  }
  

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题