qq_51352031
2021-07-21 17:51
采纳率: 85.7%
浏览 103

C语言,字符串操作问题

给定一个字符串。请去除串中的数字并反转。

输入格式:
原始串。

输出格式:
去除数字后的反转字符串。

输入样例:
在这里给出一组输入。例如:

he11ll00o w0or8ld!
输出样例:
在这里给出相应的输出。例如:

!dlrow olleh

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • soar3033 2021-07-22 12:26
  已采纳

  img

  #include <iostream>
  #include <stdio.h>
  
  int main()
  {
    char c[100];
    char tmp;
    int count=0;
    for (int i = 0; i < 100; i++)
    {
      
      scanf("%c", &tmp);
      if (tmp<'0'|| tmp>'9')
      {
        if (tmp == '\n')
        {
          break;
        }
        c[count] = tmp;
        count++;
  
        
      }
      
    }
    
    for (int i = count-1; i >=0; i--)
    {
      printf("%c", c[i]);
    }
  
  }
  
  
  
  
  
  打赏 评论
 • 快乐鹦鹉 2021-07-21 17:53

  可以另外创建一个字符串,将非数字字符存储到新串,然后从字符串最后一个字符开始输出

  void main()
  {
   char a[100] = {0};
   char b[100] = {0};
   printf("请输入字符串:");
   scanf("%s",a);
   int i,c=0;
   for(i=0; a[i] != 0;i++)
   {
    if(a[i] >= '0' && a[i] <='9')
     continue;
    b[c++] = a[i];
   }
   for(i=c-1;i>=0;i--)
    printf("%c",b[i]);
  }
  
  
  打赏 评论
 • 王大师王文峰 2021-07-21 17:55

  这个挺容易的

  打赏 评论
 • 忆林pp 2021-07-22 16:17

  对字符串进行遍历,符合条件的输出就行,没必要创建新的字符串,浪费资源。

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题