DokiDokie
2021-09-22 23:00
采纳率: 100%
浏览 36

c语言程序设计问题,求代码加备注

某班期中考试有三门功课,其中两门是主课,输入学生的学号,三门课的成绩,判断是否满足 下列条件之一:①三门课总分>270 分;②两门主课均在 95 分以上,另一门课不低于 70 分; ③有一门主课 100 分,其他两门课不低于 80 分。输出满足条件学生的学号、三门课成绩及平 均分。

 • 好问题 提建议
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • 已采纳

  你题目的解答代码如下:(如有帮助,望采纳!谢谢! 点击我这个回答右上方的【采纳】按钮)

  #include <stdio.h>
  struct stu
  {
    int num;
    float sub1;
    float sub2;
    float sub3;
  };
  void main()
  {
    int i,n;
    printf("\n输入学生人数:");
    scanf("%d", &n);
    struct stu s[n];
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      printf("\n输入学号:");
      scanf("%d", &s[i].num);
      printf("输入两门主课成绩:");
      scanf("%f%f", &s[i].sub1, &s[i].sub2);
      printf("输入另一门成绩:");
      scanf("%f", &s[i].sub3);
    }
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      if ((s[i].sub1 + s[i].sub2 + s[i].sub3 > 270) //①三门课总分>270 分
       || (s[i].sub1 > 95 && s[i].sub2 > 95 && s[i].sub3 >= 70) //②两门主课均在 95 分以上,另一门课不低于 70 分
       || ((s[i].sub1 == 100 || s[i].sub2 == 100) && (s[i].sub1>=80 && s[i].sub2>=80 && s[i].sub3>=80))) //③有一门主课 100 分,其他两门课不低于 80 分
        printf("\n学号:%d\n成绩1:%.2f\n成绩2:%.2f\n成绩3:%.2f\n平均分:%.2f\n", s[i].num, s[i].sub1, s[i].sub2, s[i].sub3, (s[i].sub1 + s[i].sub2 + s[i].sub3) / 3);
    }
  }
  

  img

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报