next_level
2021-10-07 21:00
采纳率: 33.3%
浏览 59
已结题

Python练习题 定义函数求阶乘

1.定义函数求阶乘:要求对参数进行判断,对合法的参数求阶乘,参数零的阶乘返回1,并在参数为负数时输出None(注意负数没有阶乘)
2.给定一个整数列表nums和一个目标值target,请你在该列表中找出和为目标值的那两个整数,并返回它们的列表下标。你可以假设每种输入只会对应一个答案,但是,列表中同一个元素在答案里不能重复出现。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  def frac(n):
    r = 1
    if n<=1:
      if n==0 or n==1:
        return 1
      else:
        return None
    else:
      for i in range(1, n+1):
        r *= i
      return r
  
  print(frac(5))
  print(frac(6))
  print(frac(0))
  print(frac(-1))
  
  

  img

  
  
  def solution(nums,target):
    #如果列表长度小于2,则直接结束
    if len(nums) < 2:
        return
    #两次循环列表,分别对列表中的所有可能的数字进行相加
    #循环两次列表对应的时间复杂度为O(n²)
    for i in range(0, len(nums) - 1):
      for j in range(i+1, len(nums)):
        if nums[i] + nums[j] == target:
          return [i, j]
  
  print(solution([1,5,6,7,8],12))
  
  评论
  解决 1 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题