Tool-Human
2019-04-02 14:53
采纳率: 50%
浏览 589
已采纳

lambda表达式 这句代码是什么意思呢?

new Thread(() -> {
      try {
        this.bind();
      } catch (Exception e) {
        log.info("TCP服务启动出错:{}", e.getMessage());
        e.printStackTrace();
      }
    }, this.getName()).start();

这个() -> 是什么意思哦 如果要改写 怎么改。网上说()相当与参数 -> 后面是方法或者表达式

 new Thread(
 this.bind(),this.getName()
 ).start();

这样写好像不对哦

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题