Cho1ce
2021-10-28 20:21
采纳率: 100%
浏览 40

Matlab中使用Newton迭代法求根运行不出结果,也没有报错,是什么问题呢?


syms x
g(x) = 6*x-exp(x);
h(x) = 6-exp(x);

%Newton迭代法
%g(x)在区间(01)内的根
x0 = input('\n请输入求g(x)在区间(01)内根的迭代初值x0:');
 while 1
   x1 = x0 - h(x0)/g(x0);
   if abs(x1 - x0) <= 0.5*10^(-8)
     break
   else
     x0 = x1;
   end
 end
fprintf('\ng(x)在区间(01)内具有8位有效数字的近似根x为:%.8f',x1)

我输入初值0和0.5都运行不出来,debug也卡住了,不知道怎么回事。

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题