qiancat
2019-04-15 02:04
采纳率: 100%
浏览 808
已采纳

java 接口实现类编译显示不是抽象类,未覆盖抽象方法问题?

接口代码:
interface Js{
public double mjjs();
public double zcjs();
}
两个实现类代码:
正方形
class Zfx implements Js{
double a;
public double mjjs(double a){
double zfxmj = a * a;
return zfxmj;
}
public double zcjs(double a){
double zfxzc = a * 4;
return a * 4;
}
}

class Circle implements Js{
double A = 3.14;
public double mjjs(double r){
double circlemj= A*r*r;
return circlemj;
}
public double zcjs(double r){
double circlezc = A*2*r;
return circlezc;
}
}

测试类
class TestJs{
public static void main(String[] args){
Zfx zfx = new Zfx();
double zfxmj=zfx.mjjs(4.0);
double zfxzc=zfx.zcjs(4.0);
Circle circle =new Circle();
double circlemj=circle.mjjs(2.0);
double circlezc=circle.zcjs(2.0);
System.out.println(zfxmj);
System.out.println(zfxzc);
System.out.println(circlemj);
System.out.println(circlezc);
}
}

请大神帮我看下,哪里出问题了

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • ZhangShuiShou 2019-04-15 09:47
  已采纳

  你应该是重载了,你接口中的方法没有元素但继承后类中方法里有元素了

  interface Js{
  public double mjjs(double a);
  public double zcjs(double a);
  }

  class Zfx implements Js{
  double a;
  public double mjjs(double a)
  {
  double zfxmj=a*a;
  return zfxmj;
  }

  public double zcjs(double a)
  {
    double zfxzc=a*4;
    return zfxzc;
  }
  

  }

  class Circle implements Js{
  double A = 3.14;
  public double mjjs(double r){
  double circlemj= A*r*r;
  return circlemj;
  }
  public double zcjs(double r){
  double circlezc = A*2*r;
  return circlezc;
  }
  }
  public class test {
  public static void main(String[] args)
  {
  Zfx zfx = new Zfx();
  double zfxmj=zfx.mjjs(4.0);
  double zfxzc=zfx.zcjs(4.0);
  Circle circle =new Circle();
  double circlemj=circle.mjjs(2.0);
  double circlezc=circle.zcjs(2.0);
  System.out.println(zfxmj);
  System.out.println(zfxzc);
  System.out.println(circlemj);
  System.out.println(circlezc);
  }
  }

  打赏 评论
 • 你这样写报错了吧,报错不就知道是什么问题了吗,你实现了接口,接口里的方法都是抽象方法,你重载了这个方法而没有重写这个方法

  打赏 评论