ProMonkey666
2021-12-10 20:23
采纳率: 100%
浏览 18

c语言指针的问题关于数组

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int max_len (char *str[], int n) {
  int i,max_len=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(max_len<strlen(str[i]))
      max_len=strlen(str[i]);
  }
  return max_len;
}

int main () {
  int n = 4, ret;
  char *str[] = {"blue", "yellow", "red", "green"};
  ret = max_len(str, n);
  printf("%d\n", ret);
  return 0;
}

img

不理解

char *str[] = {"blue", "yellow", "red", "green"};

为啥能这的指针赋值?
不理解

int max_len (char *str[], int n) {
  int i,max_len=0;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    if(max_len<strlen(str[i]))
      max_len=strlen(str[i]);
  }
  return max_len;
}

里str为啥又不用加指针?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题