wang00ka
2019-05-09 13:30
采纳率: 75.7%
浏览 1.7k

javascript如何判断一个字符串里某个字符有几位?

比如var str = "10110101",如何判断str里包含几个1,几个0?

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • horizon_zpy 2019-05-09 13:35
  已采纳
  str="111000111"; str2="0"; len=0; chr0=str2.charCodeAt(0); for (var i=0; i<str.length; i++) { var c = str.charCodeAt(i); if (c==chr0) { len ++; } } alert(len+"个0");
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • heymye 2019-05-09 13:41

  用for循环从第一个开始一个一个找,找到就加1.

  打赏 评论
 • q159846 2019-05-09 13:56

  public int Fun(String str,char c) {
  int j = 0;
  for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
  if (c==str.charAt(i)) {
  j++;
  }

  }
  return j;
  }

  打赏 评论
 • weixin_40324064 2019-05-09 14:23

  public int Fun(String str,char c) {
  int j = 0;
  for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
  if (c==str.charAt(i)) {
  j++;
  }

  }
  return j;
  }

  打赏 评论
 • threenewbee 2019-05-09 13:43
  str="1230101";
  l=str.length-str.replace("1","").length;
  alert("1有" +l + "个");
  别的类似
  
  1 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题