m0_62927409
2022-01-02 19:22
采纳率: 87%
浏览 29

关于字符串的C语言。

对输入的8个字符串(每个字符串长度不超过20)按照字典顺序进行排序并输出。不限定排序方法,不能使用goto语句。
输入输出格式:
输入:%s
输出:%s\n

输入:多个字符串用空格分隔
输出:排序好的字符串,每行一个字符串,末尾有空行。

输入输出样例:
输入:
diankuang liuxu sui fengwu qingbo taohua zhu shuiliu
输出:
diankuang
fengwu
liuxu
qingbo
shuiliu
sui
taohua
zhu

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 南七灵 2022-01-02 19:44
  最佳回答
  
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  int main()
  {
    char str[8][21], temp[21];
    int i, j;
    for (i = 0; i < 8; i++)
    {
      scanf("%s", str[i]);
    }
    for (i = 0; i < 7; i++)
    {
      for (j = 0; j < 7 - i; j++)
      {
        if (strcmp(str[j], str[j + 1]) == 1)
        {
          strcpy(temp, str[j]);
          strcpy(str[j], str[j + 1]);
          strcpy(str[j + 1], temp);
        }
      }
    }
    for (i = 0; i < 8; i++)
    {
      printf("%s\n", str[i]);
    }
  }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题