wantyou5354
2019-07-17 10:56
采纳率: 60%
浏览 767
已采纳

select多选下拉全选问题

开发后台的是时候用到多选下拉列表,但下拉列表的项要全选才能提交数据,于是再点保存按钮的时候加两个jq全选下拉列表项,不动下拉列表的时候没有问题,,点保存就会全选下拉列表,但如果手动选择了下拉列表中的其中一项,或者删除其中一项,点保存就没法全选下拉列表,不知道是什么问题,求大神帮看一下,下面是部分代码

<form action="?action=save" method="post" id="myform" name="myform" enctype="multipart/form-data">
<select multiple="multiple" name="duotu[]" class="common-select-multiple" id="duotu">
  <option value="/uploads/image/20190717/20190717064658_56532.jpg">/uploads/image/20190717/20190717064658_56532.jpg</option>
  <option value="/uploads/image/20190717/20190717064658_22694.jpg">/uploads/image/20190717/20190717064658_22694.jpg</option>
  <option value="/uploads/image/20190717/20190717064658_35757.jpg">/uploads/image/20190717/20190717064658_35757.jpg</option>
  <option value="/uploads/image/20190717/20190717064658_95940.jpg">/uploads/image/20190717/20190717064658_95940.jpg</option>
</select>
<input id="savebutton" class="botton-common" value="保存" type="submit">
</form>

<script type="text/javascript">
$(function() {
  //保存时全选
  $("#savebutton").click(function(){
    $("#duotu option").attr("selected","selected");
  });
});
</script>
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • doncha 2019-07-17 11:48
  已采纳

  因为你虽然让option的selected值改变了,但是select的值还是你鼠标点击时候的值,可以使用console.log($("select").val())输出一下select的值看看

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • zhshchilss 2019-07-17 12:06

  1.你点击的时候debug看看它们的属性都是什么
  2.你的业务是提交必须全选,那你为什么还要设置可选,直接显示全部就可以了
  2.如果不是必填,也应该是全选和非全选,为什么还可以选中/不选中其中一个呢

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • xwh1314 2019-07-17 12:50
  $(function() {
    //保存时全选
    $("#savebutton").click(function(){
      $("#duotu option").attr("selected","selected");
      var select = document.getElementById("duotu");
      var str = [];
      for(i=0;i<select.length;i++){
        if(select.options[i].selected){
          str.push(select[i].value);
        }
      }
      alert(str);
    });
  });
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题