a543462378 2022-04-27 15:09 采纳率: 87.9%
浏览 236
已结题

react中如何把后端返回的数组合并入前端定义的数组

项目中前端自定义了数组1,然后访问后台接口获得数组二,要根据shipType参数把两个数组合并成一个

// 前端定义的数组1
const tableList = [
  { shipType: "0", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
  { shipType: "1", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
  { shipType: "2", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
  { shipType: "3", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
  { shipType: "4", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
  { shipType: "5", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
  { shipType: "6", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
  { shipType: "7", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
  { shipType: "8", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
  { shipType: "9", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
 ]
{
 "code":"0",
 "data":{
   "detailedList":[],
   "list":[
      { shipType: "3", useFrequency: 9, useDuration: 34, useAmount: 6 },
      { shipType: "5", useFrequency: 8, useDuration: 0, useAmount: 12 },
   ],
   "logInfo":[],
   "msg":"成功"}

我写了几个方法都不成功

// 方法一
let tableLists = tableList.map(item => item.shipType === res.data.list.shipType ? res.data.list : item)
    console.log(tableLists)
// 输出结果和数组1完全一样
// 方法二
    for(let i=0;i<tableList.length;i++){
     if(tableList[i].shipType === list1.shipType){
      tableList[i] = list1
     }
    }
// 输出结果和数组1完全一样

要怎么写?或者我写的方法有什么不对的地方?

 • 写回答

3条回答 默认 最新

 • Heerey525 前端领域新星创作者 2022-04-27 15:37
  关注
  
        const tableList = [
          { shipType: "0", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
          { shipType: "1", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
          { shipType: "2", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
          { shipType: "3", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
          { shipType: "4", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
          { shipType: "5", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
          { shipType: "6", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
          { shipType: "7", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
          { shipType: "8", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
          { shipType: "9", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
        ]
  
        const list = [
          { shipType: "3", useFrequency: 9, useDuration: 34, useAmount: 6 },
          { shipType: "5", useFrequency: 8, useDuration: 0, useAmount: 12 }
        ]
  
        for (let i = 0; i < list.length; i++) {
          for (let j = 0; i < tableList.length; j++) {
            if (list[i].shipType === tableList[j].shipType) {
              tableList[j] = list[i]
              break
            }
          }
        }
        console.log('tableList', tableList)
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • 溪风沐雪 2022-04-27 15:25
  关注

  你参考一下这个文档吧,里边介绍了挺多种方法的:
  https://wenku.baidu.com/view/c0e2eddd920ef12d2af90242a8956bec0975a5d5.html

  评论
 • 崽崽的谷雨 2022-04-27 15:38
  关注

  shipType相等就 换成 接口的 数据?
  fileterData就是你要的 数据

   // 前端定义的数组1
    let tableList = [
     { shipType: "0", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
     { shipType: "1", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
     { shipType: "2", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
     { shipType: "3", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
     { shipType: "4", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
     { shipType: "5", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
     { shipType: "6", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
     { shipType: "7", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
     { shipType: "8", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
     { shipType: "9", useFrequency: 0, useDuration: 0, useAmount: 0 },
    ];
  
    let json = {
     "code": "0",
     "data": {
       "detailedList": [],
       "list": [
        { shipType: "3", useFrequency: 9, useDuration: 34, useAmount: 6 },
        { shipType: "5", useFrequency: 8, useDuration: 0, useAmount: 12 },
       ],
       "logInfo": [],
       "msg": "成功"
     }
    };
    let data=json.data.list;
   let filterData=tableList.map((item)=>{
     data.map((item1)=>{
      if(item.shipType==item1.shipType){
        item=item1;
      }
     })
     return item;
    });
    console.log(tableList,filterData,"99")
  
  
  评论 编辑记录
查看更多回答(2条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 5月5日
 • 已采纳回答 4月27日
 • 创建了问题 4月27日

悬赏问题

 • ¥15 页面调接口时加载卡住不响应
 • ¥35 用C语言解决编程问题
 • ¥15 unity硬件连接与使用
 • ¥15 鱼缸加热棒的数据分析或者实际案例也行
 • ¥15 postgresql11安装完成后,pgadmin无法启动
 • ¥15 (标签-无人机|关键词-Matlab代码)
 • ¥15 执行shell脚本提示参数太多
 • ¥15 困扰好久了,电脑的串口调试助手向单片机发送一个字符(如:字符‘1’到‘8’),单片机点亮对应的灯(如发送字符‘2’则点亮第2个灯)并给电脑回复信息:已点亮第x个灯(其中 x 要替换成对应的数字)
 • ¥15 求减少这个c++程序内存的解决方案
 • ¥30 改正代码,错误比较多