bad123des
2022-05-14 22:09
采纳率: 0%
浏览 23

C语言,求两个集合的并集

给定2个集合A和B,请你计算A和B 这2个集合的并集?

Input

输入数据有1组,第1行为n,代表集合A 的元素个数;第2行为集合A的这n个元素;第3行为m,代表集合B的元素个数;第4行为集合B的m个元素。

Output

输出共1行,为这2个集合的并。(注意:集合中的数字是有序的,升序),题目中所有数字都是大于0并且小于100的!

Sample Input

4
1 2 3 4

4

3 4 5 6

Sample Output

1 2 3 4 5 6

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 树下等苹果 2022-05-14 22:43
  
  #include<stdlib.h>
  #include<stdio.h>
  int main()
  {
    int a[100],b[100],c[200];
    int m, n,cnt=0;
    scanf("%d", &m);
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
      scanf("%d", &a[i]);
      c[i] = a[i];
    }
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      scanf("%d", &b[i]);
      c[m + i] = b[i];
    }
    for(int i=0;i<m+n-1;i++)
      for(int j=0;j<m+n-i-1;j++)
        if (c[j] > c[j + 1])
        {
          int temp;
          temp = c[j];
          c[j] = c[j + 1];
          c[j + 1] = temp;
        }
    
    for(int i=0;i<m+n-1-cnt;i++)
      for (int j = 0; j < m + n - i - 1-cnt; j++)
        if (c[i] == c[i + 1])
        {
          cnt++;
          for (int k = i; k < m + n; k++)
            c[k] = c[k + 1];
        }
    for (int i = 0; i < m + n-cnt; i++)
      printf("%d\t", c[i]);
    return 0;
  }
  
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报 编辑记录

相关推荐 更多相似问题