Monica963 2022-09-13 12:39 采纳率: 66.7%
浏览 36
已结题

数据结构(Python)——排序

待排序记录关键字序列为(49,38,65,97,76,13,27,49),请给出直接插入排序,冒泡排序算法
环境:任一Python 3 解释器
目的:掌握直接插入排序和冒泡排序的排序过程及算法实现
该怎样运用Python语言编写代码进行实验呢?

 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • 梦里逆天 2022-09-14 10:34
  关注

  插入排序:https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B4%E6%8E%A5%E6%8F%92%E5%85%A5%E6%8E%92%E5%BA%8F/8255911
  冒牌排序:https://baike.baidu.com/item/%E5%86%92%E6%B3%A1%E6%8E%92%E5%BA%8F/4602306

  list1 = [49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 49]
  
  
  def insert_sort(arr):
    """插入排序"""
    arr_len = len(arr)
    for i in range(1, arr_len):
      j = i
      while j > 0:
        if arr[j] < arr[j - 1]:
          arr[j - 1], arr[j] = arr[j], arr[j - 1]
          j -= 1
        else:
          break
    return arr
  
  
  def bubble_sort(arr):
    """冒泡排序"""
    arr_len = len(arr)
    for i in range(arr_len - 1):
      for j in range(arr_len - 1 - i):
        if arr[j] > arr[j + 1]:
          arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]
    return arr
  
  
  print(insert_sort(list1))
  print(bubble_sort(list1))
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

报告相同问题?

问题事件

 • 已结题 (查看结题原因) 9月14日
 • 已采纳回答 9月14日
 • 修改了问题 9月13日
 • 创建了问题 9月13日

悬赏问题

 • ¥200 如何使用postGis实现最短领规划?
 • ¥15 pyinstaller打包错误
 • ¥20 cesm的气溶胶排放文件
 • ¥15 逐月累计,月份不连续,补齐月份
 • ¥15 应用简单的Python代码完成一个学生成绩管理系统
 • ¥15 用matlab求微分方程初值问题
 • ¥15 vscode下编写第三方库opencv与pcl代码时没有代码提示
 • ¥15 能够跑通不报错,如何解决?(标签-matlab)
 • ¥15 MOS在RDS较大,频率高时开关波形异常
 • ¥15 SCENIC分析报错求解答