νιζ 2022-09-19 15:18 采纳率: 75%
浏览 21
已结题

LNK2005,某函数已在 .obj中定义

问题遇到的现象和发生背景

我在linklist.c 中实现了一些单链表的基础操作,但是在linklist_main.c中定义主方法想调用时却发生了以下错误,

用代码块功能插入代码,请勿粘贴截图

linklist_main.c

#include"linklist.c"

int main()
{
  LinkNode* h=NULL;
  InitList(h);
  ElemType a[5] = { 'a','b','c','d','e' };
  CreatList(h, a, 5);
  DispList(h);
}

linklist.c

#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
#include<stdbool.h> 
typedef char ElemType;
typedef struct LNode
{
  ElemType data;
  struct LNode* next;
}LinkNode;

void InitList(LinkNode* L)
{
  L = (LinkNode*)malloc(sizeof(LinkNode));
  L ->next = NULL;
}

void CreatList(LinkNode* L, ElemType a[], int n)
{
  LinkNode* s, * r;
  L = (LinkNode*)malloc(sizeof(LinkNode));
  L->next = NULL;
  r = L;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    s = (LinkNode*)malloc(sizeof(LinkNode));
    s->data = a[i];
    r->next = s;
    r = s;
  }
  r->next = NULL;
}

void DispList(LinkNode* L)
{
  LinkNode* p = L->next;
  while (p != NULL)
  {
    printf("%d", p->data);
    p = p->next;
  }
  printf("\n");
}
int getListLength(LinkNode* L)
{
  int i = 0;
  LinkNode* p = L;
  while (p->next != NULL)
  {
    i++;
    p = p->next;
  }
  return i;
}


bool ListIsEmpty(LinkNode* L)
{
  return(L->next == NULL);
}

ElemType GetItem(LinkNode* L, int i)
{
  int j = 0;
  LinkNode* p = L;
  while (i<0 || i> getListLength(L))
  {
    printf("输入了错误的数字,请重新输入");
    scanf_s("%d", &i);
  }
  while (j<i&&p != NULL)
  {
    j++;
    p = p->next;
  }
  return p->data;
}

int LocateElem(LinkNode* L, ElemType e)
{
  int i = 1;
  LinkNode* p = L->next;
  while (p != NULL&&p->data != e)
  {
    p = p->next;
    i++;
  }
  if (p == NULL)
    return 0;
  else
    return i;
}

bool ListInsert(LinkNode* L, int i, ElemType e)
{
  int j = 0;
  LinkNode* p = L, * s;
  if (i<= 0)return false;
  while (j<i - 1 && p != NULL)
  {
    j++;
    p = p->next;
  }
  if (p == NULL)
    return false;
  else
    s = (LinkNode*)malloc(sizeof(LinkNode));
  s->data = e;
  s->next = p->next;
  p->next = s;
  return true;
}

bool Listdelete(LinkNode* L, int i, ElemType e)
{
  int j = 0;
  LinkNode* p = L, * q;
  if (i<= 0)return false;
  while (j<i - 1 && p != NULL)
  {
    j++;
    p = p->next;
  }
  if (p == NULL)return false;
  else
  {
    q = p->next;
    if (q == NULL)
      return false;
    e = q->data;
    p->next = q->next;
    free(q);
    return true;
  }
}

运行结果及报错内容

错误 LNK2005 CreatList 已经在 linklist.obj 中定义

img

请问是哪里出错了?

 • 写回答

2条回答 默认 最新

   报告相同问题?

   相关推荐 更多相似问题

   问题事件

   • 系统已结题 9月27日
   • 已采纳回答 9月19日
   • 创建了问题 9月19日

   悬赏问题

   • ¥15 关于用matlab进行光束整形的问题
   • ¥15 vs code编译器 C语言刚学,想的有点复杂
   • ¥15 航班订票系统函数无法运行
   • ¥20 VS2022无法启动程序,如何解决?(语言-c++|开发工具-visual studio)
   • ¥15 c语言可以做出完整的吗有人看看吗
   • ¥15 电脑流氓插件处理方法
   • ¥15 问一下这个可调恒流源电路用哪个电源接口比较好,想用tapec接口仅作为电源接口这个引脚怎么连啊
   • ¥30 Abaqus做建模的时候网格没办法收敛是为什么?
   • ¥15 车牌识别摄像镜头,httppost,nodejs
   • ¥20 腾讯云托管与本地测试 GET请求获取返回值 完全不同