m0_69746860 2022-11-17 18:52 采纳率: 88.9%
浏览 40
已结题

用Python编程EP检验

img

img

请问,如何用Python编程这段程序?这是统计里面的EP检验

 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • chuifengde 2022-11-17 20:43
  关注
  计算部分应该如下:
  import math
  
  
  l = [141, 148, 132, 138, 154, 142, 150, 146, 155, 158,
     150, 140, 147, 148, 144, 150, 149, 145, 149, 158,
     143, 141, 144, 144, 126, 140, 144, 142, 141, 140,
     145, 135, 147, 146, 141, 136, 140, 146, 142, 137,
     148, 154, 137, 139, 143, 140, 131, 143, 141, 149,
     148, 135, 148, 152, 143, 144, 141, 143, 147, 146,
     150, 132, 142, 142, 143, 153, 149, 146, 149, 138,
     142, 149, 142, 137, 134, 144, 146, 147, 140, 142,
     140, 137, 152, 145]
  
  n = len(l)
  x_ = sum(l) / n
  m2 = (1 / n) * sum((l[i] -x_) **2 for i in range(n))
  A = sum(math.exp((-(l[i] -x_) **2) /(4 * m2)) for i in range(n))
  
  B = 0
  for k in range(1, n):
    for j in range(k):
      B += math.exp(-((l[j] - l[k]) **2) / (2 *m2))
  
  T_EP = 1 + n / 3 ** 0.5 + 2 * B / n - 2 ** 0.5 * A
  print(f"n={n}\nx_={x_}\nm2={m2}\nA={A}\nB={B}\nT_EP={T_EP}")
  
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 11月26日
 • 已采纳回答 11月18日
 • 修改了问题 11月17日
 • 创建了问题 11月17日

悬赏问题

 • ¥15 Cesm如何关闭不用的模块呢
 • ¥15 vue2两层数据导出为excle
 • ¥15 有人能帮我做一下这个项目吗
 • ¥15 网络上传速率比下载速率高
 • ¥15 (标签-游戏|关键词-网页游戏)
 • ¥15 这个咋搞🥹可能需要手把手教
 • ¥15 RFID标签芯片ROCKY100配置成SPI主机问题
 • ¥15 接口和关键字的问题,多选
 • ¥15 yolov5s模型下载就卡住,没有运行结果
 • ¥20 androidstudio工具问题