Deng_J_Q 2022-12-19 19:31 采纳率: 50%
浏览 110
已结题

定义一个整型的3行4列的的二维数组

定义一个整型的3行4列的的二维数组,每个数组元素的赋值规则为行下标值加1的值乘以列下标值加1的值,如: a[0][0]=(0+1)∗(0+1)=1, 按行和列输出这个二维数组。
程序运行示例:
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12

 • 写回答

3条回答 默认 最新

 • ShowMeAI 2022-12-19 19:34
  关注

  下面是 C++ 代码和运行结果,望采纳

  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main() {
   int a[3][4];
   for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
     a[i][j] = (i + 1) * (j + 1);
    }
   }
   for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
     cout << a[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
   }
   return 0;
  }
  

  运行结果如下:

  1 2 3 4
  2 4 6 8
  3 6 9 12
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • 快乐鹦鹉 2022-12-19 19:35
  关注
  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int a[3][4];
    int i,j;
    for(i = 0;i<3;i++)
    {
     for(j=0;j<4;j++)
     {
      a[i][j] = (j+1)*(i+1);
      cout<<a[i][j]<<" ";
     }
     cout<<endl;
    }
  }
  
  
  评论
 • CSDN-Ada助手 CSDN-AI 官方账号 2022-12-19 22:24
  关注
  评论
查看更多回答(2条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 12月27日
 • 已采纳回答 12月19日
 • 创建了问题 12月19日

悬赏问题

 • ¥15 matlab+波形匹配算法
 • ¥15 转录组分析做聚类树图时癌旁组被分到了癌组
 • ¥15 大一Python字典
 • ¥15 multisim电路设计(相关搜索:设计报告)
 • ¥15 PC-lint Plus
 • ¥15 gpl24676注释
 • ¥15 php5.3内存泄露
 • ¥15 DigSilent如何复制复合模型到自己案例?
 • ¥15 求日版华为b610s-77a 官方公版固件,有偿
 • ¥15 关于#java#的问题,请各位专家解答!(相关搜索:java程序)