LLLL1007 2023-03-07 09:18 采纳率: 70%
浏览 28
已结题

debian系统报错,rtl_rxtx_empty_cond == 0


Mar 6 21:53:28 omv kernel: [ 1407.433520] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 00:17:50 omv kernel: [10069.829177] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 02:26:26 omv kernel: [17786.992635] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 02:26:43 omv kernel: [17803.125160] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 02:34:58 omv kernel: [18299.011824] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 03:01:23 omv kernel: [19883.197473] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 03:12:24 omv kernel: [20544.214044] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 03:18:42 omv kernel: [20923.112114] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 03:26:00 omv kernel: [21360.376472] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 03:41:02 omv kernel: [22262.300214] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 04:03:36 omv kernel: [23616.335346] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 05:32:45 omv kernel: [28965.676802] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 06:49:01 omv kernel: [33541.861495] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 06:56:35 omv kernel: [33995.768491] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).
Mar 7 08:01:18 omv kernel: [37878.938702] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: rtl_rxtx_empty_cond == 0 (loop: 42, delay: 100).

请问如上代码报错是什么意思?网卡?2.5g网卡有问题?不兼容?

 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • CodeBytes 2023-03-07 09:23
  关注

  该回答引用ChatGPT

  这个错误信息是由r8169驱动程序报告的,该驱动程序是Realtek网卡的默认驱动程序之一。

  rtl_rxtx_empty_cond == 0的含义是:在发送和接收网络数据包时,驱动程序的发送和接收队列中没有等待传输的数据包。它通常是由于驱动程序无法及时处理数据包而引起的。

  这个错误可能是由于网卡硬件故障,驱动程序问题,网络拥塞或其他因素引起的。如果您可以在系统上运行其他网络适配器而不出现此错误,则可能是硬件故障的迹象。

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 3月15日
 • 已采纳回答 3月7日
 • 创建了问题 3月7日

悬赏问题

 • ¥20 如何解决访问网址被屏蔽的情况
 • ¥15 本地运行的vue2项目,使用内网穿透,前端界面一直转圈圈
 • ¥20 powerbuilder datawindow控件导出Excel数据,可不可以不自动覆盖原数据,而是在后面新插入入数据。
 • ¥100 无轴承永磁同步电机控制
 • ¥15 eps里添加本地倾斜模型
 • ¥15 telegram 问题
 • ¥15 nrf52810-c三个a 程序
 • ¥50 求一个半透明没有锯齿的圆角窗体的实现例子
 • ¥15 STM32cubeMX里的FreeRTOS无法释放内存
 • ¥15 CATIA有些零件打开直接单机确定终止