weixin_39017744 2019-10-22 22:49 采纳率: 83.3%
浏览 2216
已采纳

请问python中如何删除二维列表中值全部为指定数的一列?

二维列表list=
[[0,0,0,0,0,0,1,0]
[1,1,0,1,0,1,1,1]
[0,0,0,1,0,0,1,0]
[1,0,0,0,0,0,1,1]
[1,1,0,1,0,1,1,1]
[1,1,0,1,0,0,1,1]
[1,0,0,0,0,1,1,0]
[0,0,0,0,0,0,0,0]]
其中第三和第五列全部都是0了,则删除这两列。

 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • 吃鸡王者 2019-10-23 15:21
  关注

  建议:变量名尽量不要和关键字或内部函数相同,你用list当变量名很容易出问题
  import numpy as py
  arr=np.array([[0,0,0,0,0,0,1,0]
  ,[1,1,0,1,0,1,1,1]
  ,[0,0,0,1,0,0,1,0]
  ,[1,0,0,0,0,0,1,1]
  ,[1,1,0,1,0,1,1,1]
  ,[1,1,0,1,0,0,1,1]
  ,[1,0,0,0,0,1,1,0]
  ,[0,0,0,0,0,0,0,0]])
  arr=arr[:,arr.sum(0)>0]
  print(arr)

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 idea tomcat和sql驱动不匹配吗
 • ¥15 如何查看h3c 5130s-28f-si交换机配置 及更改网口
 • ¥15 HFSS仿真喇叭天线阵列方向图出现异常
 • ¥15 blender自发光强度
 • ¥15 FIR滤波器算法设计与实现(利用库函数firdec()
 • ¥15 利用单片机产生正弦信号,来测量差分放大电路放大倍数和共模放大倍数的思路和仿真
 • ¥60 关于mavlink的论文咨询
 • ¥66 定制开发肯德基自动化网站下单软件
 • ¥15 中科院研发的TextMind(文心)
 • ¥20 vscode虚拟环境依赖包未安装