u013916480
炎意
采纳率50%
2019-12-10 16:21

反射与super之间的问题,萌新求大佬指点

5
已采纳

创建类A

public class A {
  public void func1() {
    System.out.println(this.getClass().getName()+"---func1");
  }
}

创建类B

public class B extends A{
  @Override
  public void func1() {
    super.func1();
    System.out.println(this.getClass().getName()+"---func1");
  }
}

在调用时:

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    A a = new B();
    a.func1();
  }
}

为何结果为:

cn.java.oop.B---func1
cn.java.oop.B---func1

而不是

cn.java.oop.A---func1
cn.java.oop.B---func1

感谢Sanjay yww与毕小宝
再测了把-》

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    A a = new B();
//   a.func1();
    System.out.println(a.getClass().getName());
  }
}

结果为:

cn.java.oop.B
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • Sanjay_yww Sanjay_yww 2年前

  A a = new B();
  多态
  实例a的classname已经是B,而你用的this,指的就是当前实例

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • wojiushiwo945you 毕小宝 2年前

  这涉及到多态问题,因为虽然定义的是 A 类型,但是实际上是 B 的实例。
  例子中虽然调用的父类的方法,但是 this 还是当前实例,即 B 类型。
  this 始终指的是当前具体子类的实例的。

  点赞 2 评论 复制链接分享

相关推荐