LiDongHao丶
2020-03-17 16:04
采纳率: 100%
浏览 895

python如何提取多级字典中的键值对?

输入字符串如下:


{'构造': {'在插入点包络': '不包络', '功能': '外部', '厚度': '0.3', '在端点包络': '无'}, '其他': [{'族与类型': '基本墙: Wall xyz', '类型 ID': '基本墙: Wall xyz', '族': '基本墙: Wall xyz', '类别': '墙', '类型': '基本墙: Wall xyz'}, {'族名称': '基本墙', '类别': '墙'}]}期望输出格式:


{'在插入点包络': '不包络', '功能': '外部', '厚度': '0.3', '在端点包络': '无','族与类型': '基本墙: Wall xyz', '类型 ID': '基本墙: Wall xyz', '族': '基本墙: Wall xyz', '类别': '墙', '类型': '基本墙: Wall xyz','族名称': '基本墙'}
请注意“其他”的属性值是list

 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • 陈年椰子 2020-03-17 16:39
  已采纳

  试试这样 , 如果字典的KEY 不存在重复的情况,这样是可行的, 如果KEY有重复, 只保存最后一个值, 也可以 在 new_dict[k] = v 这行再做是否已存在KEY

  
  def list_all_dict(dict_in, new_dict):
    if isinstance(dict_in,dict) :
      for k, v in dict_in.items():
        if isinstance(v,dict) :
          list_all_dict(v, new_dict)
        else:
          if isinstance(v, list):
            list_all_dict(v, new_dict)
          else:
            new_dict[k] = v
    if isinstance(dict_in,list) :
      for l in dict_in:
        list_all_dict(l, new_dict)
  
  
  test_dict = {'构造': {'在插入点包络': '不包络', '功能': '外部', '厚度': '0.3', '在端点包络': '无'}, '其他': [{'族与类型': '基本墙: Wall xyz', '类型 ID': '基本墙: Wall xyz', '族': '基本墙: Wall xyz', '类别': '墙', '类型': '基本墙: Wall xyz'}, {'族名称': '基本墙', '类别': '墙'}]}
  ret_dict = {}
  list_all_dict(test_dict,ret_dict)
  print(ret_dict)
  
  
  已采纳该答案
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题