CCCCCCC123456789
CCCCCCC123456789
2020-03-29 18:28

C++ 重新定义继承的方法,为什么要确保与原来的原型完全相同,难道不是只需要函数名相同吗?

  • c++

重新定义基类的函数,为什么要确保与原来的原型完全相同,难道不是只需要函数名相同吗?

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答