Chris_kxt
2018-04-25 07:50
采纳率: 71.4%
浏览 2.2k

C++语言编程 运用贪心算法的方法

给定k 个排好序的序列, 用 2 路合并算法将这k 个序列合并成一个序列。 假设所采用的 2 路合并算法合并 2 个长度分别为m和n的序列需要m+n-1 次比较。试设 计一个算法确定合并这个序列的最优合并顺序,使所需的总比较次数最少。 为了进行比较,还需要确定合并这个序列的最差合并顺序,使所需的总比较次数最多。

输入格式:
第一行有 1 个正整数k,表示有 k个待合并序列。 第二行有 k个正整数,表示 k个待合并序列的长度。

输出格式:
输出最多比较次数和最少比较次数。

输入样例:
在这里给出一组输入。例如:

4
5 12 11 2
输出样例:
在这里给出相应的输出。例如:

78 52


#include
using namespace std;

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • weixin_40768609 2018-04-26 09:32
  最佳回答

  #include
  using namespace std;
  void print(int *a,int len)
  {
  int i=0;
  for(;i cout cout }
  void exchange(int*a,int *b)
  {
  int t=*a;
  *a=*b;
  *b=t;
  }
  int partition(int *a,int left,int right)
  {
  int key=a[right];
  int i=left-1;
  int j=left;
  while(j {
  if(a[j] {
  ++i;
  exchange(&a[i],&a[j]);
  }
  ++j;
  }
  exchange(&a[i+1],&a[right]);
  return i+1;
  }
  void q_sort(int *a,int left,int right)
  {
  if(left>=right)
  return;
  int q=partition(a,left,right);
  q_sort(a,left,q-1);
  q_sort(a,q+1,right);
  }
  void find_k_max(int *left,int *right,int k_max)
  {
  if(right-left<k_max||k_max<0)
  {
  cout<<"error"<<endl;
  return;
  }
  int *t=left;
  int tm[right-left+1];
  int i=0;
  for(;i<right-left+1;++i)
  tm[i]=*t++;
  q_sort(&tm[0],0,right-left);
  //print(&tm[0],right-left+1);
  t=tm+(right-left);
  while(k_max)
  {
  --t;
  --k_max;
  }
  cout<<*t<<endl;

  }
  int main()
  {
  int n;
  cin>>n;
  int a[n];
  int i;
  for(i=0;i cin>>a[i];
  //q_sort(a,0,n-1);
  //print(a,n);
  int m;
  cin>>m;
  int j;
  int left[m];
  int right[m];
  int k_max[m];

  for(j=0;j {
  cin>>left[j];
  cin>>right[j];
  cin>>k_max[j];
  }
  for(j=0;j<m;++j)
  find_k_max(a+left[j]-1,a+right[j]-1,k_max[j]-1);

  return 0;
  }

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(3条)

相关推荐 更多相似问题