123-xiaoming
2020-07-02 09:28
采纳率: 25%
浏览 242

C#中,在一个数组中检索在另一个数组,如果存在返回数组的位置,如果不存在返回-1,如何实现?

C# 实现

例如
byte[] newbyte=new byte[]{0x7E,0x20,0x30,0x2F,0x19,0x2C};
byte[] b=new byte[]{0x20,0x30};
检索数组b在数组newbyte中的位置,
理论上应该返回1

有什么方法可以实现这个功能吗?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qq_28838019 2020-07-02 10:37
  已采纳

  static int search(byte[] haystack, byte[] needle)
  {
  for (int i = 0; i <= haystack.Length - needle.Length; i++)
  {
  if (match(haystack, needle, i))
  {
  return i;
  }
  }
  return -1;
  }

  static bool match(byte[] haystack, byte[] needle, int start)
  {
  if (needle.Length + start > haystack.Length)
  {
  return false;
  }
  else
  {
  for (int i = 0; i < needle.Length; i++)
  {
  if (needle[i] != haystack[i + start])
  {
  return false;
  }
  }
  return true;
  }
  }

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题