DL VTK的菜鸟
2020-08-06 10:59
采纳率: 0%
浏览 1.1k

VS2017调试vtk程序提示找不到vtkRenderingOpenGL2-8.2.dll,无法继续执行代码

小弟今天按照某篇博客的讲解创建了第一个vtk程序,前面都很顺利,但到最后遇到了下图中所示的问题,小弟是初学vtk的菜鸟,迟迟未能解决这个问题,恳请各位大佬帮帮忙,解决一下,非常感谢!下面是错误提示及代码图:
图片说明
图片说明

#include "vtkSmartPointer.h"
 #include "vtkRenderWindow.h"
 #include "vtkRenderer.h"
 #include "vtkRenderWindowInteractor.h"
 #include "vtkInteractorStyleTrackballCamera.h"
  #include "vtkCylinderSource.h"
  #include "vtkPolyDataMapper.h"
  #include "vtkActor.h"  
 int main()
  {
   vtkSmartPointer<vtkCylinderSource> cylinder = 
   vtkSmartPointer<vtkCylinderSource>::New();
   cylinder->SetHeight( 3.0 );
   cylinder->SetRadius( 1.0 );
   cylinder->SetResolution( 10 );

   vtkSmartPointer<vtkPolyDataMapper> cylinderMapper = 
   vtkSmartPointer<vtkPolyDataMapper>::New();
   cylinderMapper->SetInputConnection( cylinder->GetOutputPort() );
    vtkSmartPointer<vtkActor> cylinderActor = 
   vtkSmartPointer<vtkActor>::New();
  cylinderActor->SetMapper( cylinderMapper );

  vtkSmartPointer<vtkRenderer> renderer = 
    vtkSmartPointer<vtkRenderer>::New();
  renderer->AddActor( cylinderActor );
   renderer->SetBackground( 0.1, 0.2, 0.4 );

   vtkSmartPointer<vtkRenderWindow> renWin = 
    vtkSmartPointer<vtkRenderWindow>::New();
   renWin->AddRenderer( renderer );
   renWin->SetSize( 300, 300 );

   vtkSmartPointer<vtkRenderWindowInteractor> iren = 
    vtkSmartPointer<vtkRenderWindowInteractor>::New();
   iren->SetRenderWindow(renWin);

   vtkSmartPointer<vtkInteractorStyleTrackballCamera> style = 
   vtkSmartPointer<vtkInteractorStyleTrackballCamera>::New();
   iren->SetInteractorStyle(style);

   iren->Initialize();
   iren->Start();

  return 0;
  }
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • threenewbee 2020-08-06 16:07
  最佳回答
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题