Wang233333333
2020-09-17 11:05
采纳率: 100%
浏览 85

3x3矩阵求对角线的和多了50

图片说明
副对角线求和多了50.

#include<stdio.h>
int main(){
  int str[3][3];
  int a,b,c,d;//c是主对角线d是副对角线 
  printf("输入一个3x3的数组");
  for(a=0;a<3;a++){//输入数组 
    for(b=0;b<3;b++){
      scanf("%d",&str[a][b]); 
    }
  } 
    for(a=0;a<3;a++){//输出数组 
    for(b=0;b<3;b++){
      printf("%13d",str[a][b]); 
    }
    printf("\n");
  }
   for(a=0;a<3;a++){//进行判断数组 
    for(b=0;b<3;b++){
      if(a==b){
        c=c+str[a][b];
       }
       if(a+b==2){
        d=d+str[a][b];
       }
     }
   }
   printf("主对角线和%d",c);
   printf("副对角线%d",d);
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • blownewbee 2020-09-17 11:36
  已采纳

  int a,b,c,d;//c是主对角线d是副对角线
  abcd都没有初始化
  下面加上
  a = b = c = d = 0;

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题