gang_qi_xi_2
2020-10-09 09:15
采纳率: 66.7%
浏览 80

调用微信端口,使用公众号测试账号时为正常,然而使用正式账号时为报错?

调用微信接口:

[20-10-9 8:52:36:096 CST] 00000037 SystemOut O 2020-10-09 08:52:36.096 29342934 D: url=https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/menu/create?access_token=38_avPz85LPtd64Q9a8Z775iJSDmYHNNbjk-a8jUdXecGdrFbT2lH0GGuM46zwtDhS4ZCZJ4EY08ox0LjGz2qx2-8tz5xZPE_XV3fhqK-voEcXX0560Yvx6deVR8DLZ-5uGFUTje_cSpKLCcs8vRFCfAEAHVS

[20-10-9 8:52:36:243 CST] 00000037 SystemOut O =============ServiceUtil request sendPostRequest============={"errcode":48001,"errmsg":"api unauthorized rid: 5f7fb456-0dd56114-69244b57"}

[20-10-9 8:52:36:243 CST] 00000037 SystemOut O 2020-10-09 08:52:36.243 29342934 D: result={"errcode":48001,"errmsg":"api unauthorized rid: 5f7fb456-0dd56114-69244b57"}

报错信息:{"errcode":48001,"errmsg":"api unauthorized rid: 5f7fb456-0dd56114-69244b57"}

用公众号测试账号时是好的,用正式账号就报错,各位帮忙看看

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题