qq_24859323
2015-01-26 06:41
采纳率: 25%
浏览 1.9k

asp.net(C#)并非所有的代码路径都返回值

  public bool IsExist(string artNo1)
  {
    string artNo;
    List<string> list_artNo = new List<string>();

    foreach (GridViewRow rows in GridView1.Rows)
    {
      artNo = rows.Cells[0].Text;
      list_artNo.Add(artNo);
    }
    foreach (string item in list_artNo)
    {
      if (item==artNo1.ToString())
      {
        return true;
      }
      if (item != artNo1.ToString())
      {
        return false;
      }
    }
  }
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • 兔子党-督察 2015-01-26 06:47
  已采纳

  这代码写的。。。本来一句话的事,你balabala写了这么多行:

    public bool IsExist(string artNo1)
    {
        return GridView1.Rows.Cast<GridViewRow>().Any(x=>x.Cells[2].Text==artNo1.ToString());
    }
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 兔子党-督察 2015-01-26 06:45

  foreach (string item in list_artNo)
  {
  return ( item==artNo1.ToString())
  }

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 兔子党-督察 2015-01-26 06:47
    public bool IsExist(string artNo1)
    {
        return GridView1.Rows.Cast<GridViewRow>().Any(x=>x.Cells[0].Text==artNo1.ToString());
    }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • public bool IsExist(string artNo1)
    {
      string artNo;
      List<string> list_artNo = new List<string>();
  
      foreach (GridViewRow rows in GridView1.Rows)
      {
        artNo = rows.Cells[0].Text;
        list_artNo.Add(artNo);
      }
      foreach (string item in list_artNo)
      {
        if (item==artNo1.ToString())
        {
          return true;
        }
        if (item != artNo1.ToString())
        {
          return false;
        }
      }
          return false;//////////
    }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题