u010881569
夜龍
2015-02-22 10:22

jquery 选择元素问题 急

 • 元素
 • jquery
 <tr class="odd">
            <td>106450</td>
            <td>音乐盒</td>
            <td><input type="hidden" value="106450" /> <a
              href="javascript:detail()"><img src="images/search.png" /></a></td>
          </tr>
          <tr class="even">
            <td>106451</td>
            <td>播放器</td>
            <td><input type="hidden" value="106451" /> <a
              href="javascript:detail()"><img src="images/search.png" /></a></td>
          </tr>

          function detail() {
    var pid = $(this).parent().children().eq(0).val();
    // $(this).parents("tr").children().eq(2).children().eq(0).val();
  }

我要点击音乐盒那个

里的图片链接, 这个,然后我想获取音乐盒里 的value用做ID,用jquery怎么获取呀,没怎么学jquery,想试着写写怎么写不出来,求助!!谢谢!!
上面写的js代码我感觉是${this}出了问题,不太懂,应该怎么写?
 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答