div里图片和文字同时存在的布局问题,谢谢了

<html>
<head>
<style>
.nav{width:120px; height:30px; font-size:18px; line-height:30px; background:red;}
</style>
</head>

<body>
<div class="nav">
<img src="top.png" width="20" height="20"/>
<span>加油</span>
</div>
</body>
</html>

这段代码是没有问题的,文字在盒子里水平是居中的,但是在style里加了这个样式后
img{margin-top:10px;}
图片是往下挪了,为什么文字也跟着往下挪了,不解,求教,谢谢啦

查看全部
zaxlctjs
zaxlctjs
2015/07/13 03:56
  • div布局
  • css
  • html5
  • 点赞
  • 收藏
  • 回答
    私信
满意答案
查看全部

4个回复