CSDNRGY
2015-12-19 12:18
采纳率: 92.3%
浏览 4.0k
已采纳

如何用JQuery修改表格中的值?

我现在抓到了td1,我想把里面的内容修改成 “Guanyu”;
下面是我写的代码,但是不好使

 <html>
<head>
<script src="http://lib.sinaapp.com/js/jquery/1.9.1/jquery-1.9.1.min.js"></script>
</head>
<body>
  <table id="thisTable">
    <tr>
      <td>id</td>
      <td>name</td>
      <td>sex</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>001</td>
      <td>Xiaoming</td>
      <td>man</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>002</td>
      <td>Laowang</td>
      <td>man</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>003</td>
      <td>Yan</td>
      <td>Felman</td>
    </tr>
  </table>
</body>
<script>
$(function(){
  var thisTable = $("#thisTable");
  var tr = $("#thisTable tr");
  var td_1 = tr.find("td:eq(1)");
  td_1.each(function(){
    if($(this).text()!="name"){
      $(this).text()="Guanyu";
    }
  });
});
</script>
</html>

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题