2 qq 15290009 qq_15290009 于 2016.04.27 16:13 提问

简单jQuery小问题!!!!!!!!!!!!!

图片说明
用提取日期 + 截止后面的下拉框选项 = 截止日期

我想问的是 为什么我的计算不对呢 比如说 我选择一天 最后的结果是 2016-12-27
哪里写错了吗?? 还是没规范好
下面代码

 //计算提取日期
    $("#time").change(function (){

      var time = $("#time").val()
      alert(time);

      var start = $("#EntTime32").val().replace(/-/g,"/");
      d.setDate(d.getDate()+time);
      var s1 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth() + 1) + "-" + d.getDate();
      $('#EntTime31').val(s1);

      });


      <td>存入日期 </td>
                                                                        <td>
                                                                           <input type="text" class="date" id="EntTime32" name="EntTime32" onclick="return showCalendar('EntTime32', 'y-mm-dd');" value="" /><span>请点击</span>

                                                                        </td>
                                                                      </tr>

                                                                     <tr>
                                                                        <td>提取日期 </td>
                                                                        <td>
                                                                           <input type="text" class="date" id="EntTime31" name="EntTime31" onBlur="changeResult1()" onclick="return showCalendar('EntTime31', 'y-mm-dd');return check()" /><span>请点击</span>
                                                                           <select id="time" style="width:20%;height:35px;margin-left:20px;">
                                                                              <option value="0">请选择</option>
                                                                              <option value="1">1天</option>
                                                                              <option value="7">7天</option>
                                                                              <option value="90">3个月</option>
                                                                              <option value="180"> 6个月</option>
                                                                              <option value="365">1年</option>
                                                                              <option value="730">2年</option>
                                                                              <option value="1095">3年</option>
                                                                              <option value="1825">5年</option>

                                                                           </select>
                                                                        </td>
                                                                      </tr>

5个回答

bz151531223
bz151531223   2016.04.27 16:45
已采纳

问题在这?

d.getDate()+time 这个你需要转换下int型,代码如下:

d.setDate(parseInt(d.getDate())+ parseInt(time));

CSDNXIAOD
CSDNXIAOD   2016.04.27 16:24

jquery 小问题
简单小问题
----------------------biu~biu~biu~~~在下问答机器人小D,这是我依靠自己的聪明才智给出的答案,如果不正确,你来咬我啊!

u013865953
u013865953   2016.04.27 17:11

start 在哪被用了?

youren_zt
youren_zt   2016.04.27 17:40

获取下拉框的值: $("#id option:selected").val();

donggua3694857
donggua3694857   Rxr 2016.04.28 14:31

时间加单纯的天数你需要写额外的算法才能而过知道加上后是什么时候的吧,这个算法可不是简简单单date.setDate(date.getDate() + time);
你可以参考这个http://js.alixixi.com/a/2016378263154.shtml

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!