2 y bee y_bee 于 2017.01.11 14:20 提问

小白求教,刚接触java求解决

![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201701/11/1484115604_367662.png)图片说明

4个回答

qq_33180812
qq_33180812   2017.01.11 14:33
已采纳

你得定义两个变量 要不然在this.name = name是会报错的

qq_33180812
qq_33180812   2017.01.11 14:28

public class Practise {

public static void main(String[] args){
  Person p = new Person("张三",10);
  p.show();
}

}

class Person{

String name;
int age;

//无参的方法
Person(){
}

//有参方法
Person(String name,int age){
  this.name = name;
  this.age = age;
}
void show(){
  System.out.println(name + "你好啊");
}

}

u010715243
u010715243   2017.01.11 15:25

报错,name未定义,定义一个全局变量

qq695938675
qq695938675   2017.01.12 10:37

Peason需要定义一个全局变量,
class Person{
String name;
int age;

Person(String name,int age){
    this.name = name;
    this.age = age;
}
void show(){
    System.out.println(name + "你好啊");
}

}

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!