qq_35104655
qq_35104655
采纳率0%
2017-04-19 13:19 阅读 1.1k

java使用druid连接数据库时出错

java使用druid连接数据库时出错了,会不停的自动连接,怎么关闭自动连接。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • wushucheng18 诚哥丿 2017-04-21 02:33
    <property name="initialSize" value="${druid.initialSize}"/>
    <property name="minIdle" value="${druid.minIdle}"/>
    <property name="maxActive" value="${druid.maxActive}"/>
    <property name="maxWait" value="${druid.maxWait}"/>
    <property name="validationQuery" value="${druid.validationQuery}"/>
    <property name="poolPreparedStatements" value="${druid.poolPreparedStatements}"/>
    <property name="maxPoolPreparedStatementPerConnectionSize" value="${druid.maxPoolPreparedStatementPerConnectionSize}"/>
    <property name="filters" value="${druid.filters}"/>
  </bean>
  
  
  destroy-method="close" 一定要加上
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • wushucheng18 诚哥丿 2017-04-21 02:34
  补上消失的一部分。。。

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐