x_x_peng
2017-04-25 02:55
采纳率: 50%
浏览 837

c#插入mysql报错 ????

Incorrect string value: '\xE7\xAD\xBE\xE7\xBD\xB2...' for column 'file_text' at row 1

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • x_x_peng 2017-04-25 03:05
  已采纳

  图片说明
  我编码选择的是utf-8

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 丁丁当当VB狗 2017-04-25 02:56

  编码...选择成utf-8 .....你这明显是gbk的..

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • threenewbee 2017-04-25 03:06
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题