YYNYNTZ
千里之外 归零
2020-12-22 00:40
采纳率: 50%
浏览 1

请纠错,我这儿到底是哪里错了?

 

问题:将一个字符串c[30]中的元音字母复制到另一字符串v[30]中,然后输出

 • 点赞
 • 收藏

2条回答 默认 最新

 • weixin_43739167
  火红色祥云 2020-12-22 08:28
  已采纳

  把函数声明放在主函数前面试试

  点赞 评论
 • smx19951006
  平安格勒_星 2020-12-22 09:16
  #include <stdio.h>
  
  void cha(char c[30], char v[30]);
  
  int main()
  {
    char v[30] = {0};
    char c[30] = {0};
  
    printf("请输入一段字符串\n");
    scanf("%s",c);
    //gets(c);
    cha(c, v);
    printf("%s\n",v);
    //puts(v);
  
    return 0;
  }
  
  void cha(char c[30], char v[30])
  {
    int j=0;
    for (int i = 0; i < 30; i++)
    {
      if (c[i] == 'A' || c[i] == 'E' || c[i] == 'I' || c[i] == 'O' || c[i] == 'U' || c[i] == 'a' || c[i] == 'e' || c[i] == 'i' || c[i] == 'o' || c[i] == 'u')
      {
        v[j] = c[i];
        j++;
      }
    }
  }
  

  按照你的代码风格,送你一段,小心数组越界

  点赞 评论

相关推荐