2 qq 35396496 qq_35396496 于 2017.09.06 09:52 提问

新手求助!求不出公倍数 大神帮忙看下

class A{
 int a;
 int b;
  A(int a,int b){
 this.a=a;
 this.b=b;}
 int gongyue(int a,int b){
 if(a>b){
    int temp=a;
    a=b;
    b=temp;}
 if(b%a==0) return a;
 else return gongyue(a,b%a);}}

class B{
A c;
  int gongbei(int a,int b){
  return a*b/c.gongyue(a,b);}}

public class gongyueANDgongbei{
  public static void main(String args[]){
 A num1=new A(2,16);
 B num2=new B();
 System.out.printf("最大公约数为:%d\n",num1.gongyue(2,16));
 System.out.printf("最小公倍数为:%d\n",num2.gongbei(2,16));}}

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2017.09.06 09:53
已采纳

公倍数的代码怎么实现的?

http://blog.csdn.net/lwcumt/article/details/8029241

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!