qq_35396496
2017-09-06 01:52
采纳率: 40%
浏览 791
已采纳

新手求助!求不出公倍数 大神帮忙看下

class A{
 int a;
 int b;
  A(int a,int b){
 this.a=a;
 this.b=b;}
 int gongyue(int a,int b){
 if(a>b){
    int temp=a;
    a=b;
    b=temp;}
 if(b%a==0) return a;
 else return gongyue(a,b%a);}}

class B{
A c;
  int gongbei(int a,int b){
  return a*b/c.gongyue(a,b);}}

public class gongyueANDgongbei{
  public static void main(String args[]){
 A num1=new A(2,16);
 B num2=new B();
 System.out.printf("最大公约数为:%d\n",num1.gongyue(2,16));
 System.out.printf("最小公倍数为:%d\n",num2.gongbei(2,16));}}

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • threenewbee 2017-09-06 01:53
  已采纳

  公倍数的代码怎么实现的?

  http://blog.csdn.net/lwcumt/article/details/8029241

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题