2 qq 40093003 qq_40093003 于 2017.09.19 18:01 提问

用迭代法求出下列算式的值
111

#include"math.h"
main()
{
long int i,j;
printf("\n");

i=1;
j=2;
while (i<20),i=i++)

{j=2;j=sqrt(2+j)}

printf("%d,%d\n",i,j) }
}

1个回答

devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2017.09.19 23:53
已采纳
qq_40093003
qq_40093003 谢谢啦
9 个月之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!