L_K_LK
2017-10-06 07:25
采纳率: 100%
浏览 2.4k
已采纳

C#委托来调用窗体的控件

Form1类里的代码
public Class1 cla;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 f2 = new Form2();
f2.Show();
cla.run1();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
cla = new Class1(this,LK);
}

  void LK()
  {
    button1.Text = "abc";
  }

Form2类里的代码
public Class1 cla;
void ds()
{
this.button1.Text = "def";
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
cla = new Class1(this, ds);
cla.run2();
}

Class1类里的代码
public delegate void Del1();
public Del1 _del1;
public Class1(Form1 f1, Del1 del)
{
this._del1 = del;
}
public delegate void Del2();
public Del2 _del2;
public Class1(Form2 f2, Del2 del)
{
this._del2 = del;
}

  public void run1()
  {
    Thread th = new Thread(a);
    th.Start();

  }

  public void run2()
  {
    Thread th = new Thread(b);
    th.Start();

  } 

  public void a()
  {
    try
    {
      _del1();//不为空,可以执行
    }
    catch (Exception e) 
    {
      MessageBox.Show("a中的方法:\n"+e.ToString ());
    }
  }
  public void b()
  {
    try
    {
      _del1();//问题在这,这里委托的方法为空,为什么,上面的怎么不为空?
      _del2();
    }
    catch (Exception e)
    {
      MessageBox.Show("b中的方法:\n" + e.ToString());
    }
  }

问题:在Class1 类里(有注释)。很急,求各位大神帮帮忙。
问题的要义就是在自定义的类里新起一条线程来调用窗体的控件,我是通过委托的方法执行,但在传这个方法(需要委托的方法)的参数时,在Class1的构造方法中检验是可以传进来的,但调用的时候就为空了。

再次求各位大神帮帮忙。

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题