Iohannes
2017-11-04 08:46
采纳率: 66.7%
浏览 2.9k
已采纳

jq中如何在方法外定义变量在方法内可以使用?

$(document).ready(function(){
  $('#menuInput').mouseout(function(){
    var name_one = $('#name_one').val();
    var name_two = $('#name_two').val();
    var name_three = $('#name_three').val();
    if(name_one != ""){
      $('#phoneBottomMenu_one').html(name_one);
    }else{
      $('#phoneBottomMenu_one').html("菜单一");
    }

    if(name_two != ""){
      $('#phoneBottomMenu_two').html(name_two);
    }else{
      $('#phoneBottomMenu_two').html("菜单二");
    }

    if(name_three != ""){
      $('#phoneBottomMenu_three').html(name_three);
    }else{
      $('#phoneBottomMenu_three').html("菜单三");
    }
  });
});

这几个变量如何放到外面也能用?

      var name_one = $('#name_one').val();
    var name_two = $('#name_two').val();
    var name_three = $('#name_three').val();

就像这个意思

  $(document).ready(function(){
        var name_one = $('#name_one').val();
        var name_two = $('#name_two').val();
        var name_three = $('#name_three').val();
    $('#menuInput').mouseout(function(){

        if(name_one != ""){
          $('#phoneBottomMenu_one').html(name_one);
        }else{
          $('#phoneBottomMenu_one').html("菜单一");
        }

        if(name_two != ""){
          $('#phoneBottomMenu_two').html(name_two);
        }else{
          $('#phoneBottomMenu_two').html("菜单二");
        }

        if(name_three != ""){
          $('#phoneBottomMenu_three').html(name_three);
        }else{
          $('#phoneBottomMenu_three').html("菜单三");
        }
      });
  });
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题